Klauzula informacyjna w zakresie świadczenia usług medycznych (art. 13 RODO)

1. Administratorem podanych danych jest NEUROMED – Centrum Neuropsychiatrii i Orzecznictwa w Płocku, ul. Bielska 14A/G , 09-402 Płock, zarejestrowanym  w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 5422602698, REGON 147097379. Można skontaktować się z administratorem pisząc na adres kontakt@neuromedplock.pl lub telefonicznie pod numerem 534-997-999.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez NEUROMED – Centrum Neuropsychiatrii i Orzecznictwa w Płocku w następujących celach oraz podstawach prawnych:

– W celach rezerwacji, zarówno potwierdzenia jak i odwołania konsultacji lekarskich tudzież badań diagnostycznych. Informowania Państwa o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych. Także w celach informacyjnych dotyczących rezerwacji lub innych sprawach związanymi z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);

– Dotyczy to również weryfikacji państwa tożsamości warunkującej udzielenia wszelkich świadczeń zdrowotnych oraz w celach archiwizacji, udostępniania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);

– Z punktu przyjmowania korespondencji e-mailowej, telefonicznej, listownej oraz udzielania odpowiedzi na nie na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 są niezbędnymi warunkami przystąpienia do realizacji świadczeń zdrowotnych przez NEUROMED – Centrum Neuropsychiatrii i Orzecznictwa w Płocku , a także wnioskowania wszelkich roszczeń. Mających na celu realizacji państwa interesów związanych z zapewnieniem dostępu do usług oraz konsultacji medycznych.

4. Dane osobowe będą przechowywane :

– w przypadku pkt 2 ppkt– przez okres warunkowany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

– w przypadku pkt 2 ppkt –  termin warunkowany jest wraz z upływem okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pacjent posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. Pacjent posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Polityka ciasteczek („cookies”)

Strona internetowa NEUROMED – Centrum Neuropsychiatrii i Orzecznictwa w Płocku wykorzystuje mechanizm „cookies”, służący identyfikacji sesji użytkownika w czasie odwiedzania naszej strony. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, ani też ich nie przetwarzają. Ich istotą jest poprawne działanie aplikacji.

Istnieje możliwość zablokowania przesyłania plików „cookies” w tym celu należy odpowiednio, w zależności od przeglądarki ją skonfigurować w opcjach ustawień. Należy pamiętać, iż zablokowanie mechanizmu „cookies” może ograniczyć funkcjonowanie witryny. 

Klauzula informacyjna - monitornig

1.Administratorem Państwa danych jest NEUROMED- Centrum Neuropsychiatrii i Orzecznictwa w Płocku, ul.Bielska 14A/G, tel. 534-997-999.

2. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz ochrony mienia.

3. Monitoringowi podlegają obszary:

– tereny wokół budynku gabinetu

– wejście, korytarz oraz rejestracja gabinetu

4. Informujemy, iż nagrania monitoringu NEUROMED przechowuje przez okres 30 dni.

5. Zakres zgromadzonych danych w ramach monitoringu obejmuje wizerunek pacjentów.

6. Dane gromadzone w ramach monitoringu nie będą udostępniane innym podmiotom niż to wynika z przepisów prawa.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a w przypadku  przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, także wniesienia sprzeciwu.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo,że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.